Dây chuyền

Năng suất từ 10 đến 30 tấn/giờ


dc che bien gao do


dc xay xat


daychuyenxayxat crop


dc mau


 

Năng suất từ 3 đến 10 tấn/giờ 

Năng suất từ 20 đến 50 tấn/mẻ/tháp


DA3 Say


daychuyensaylua crop


 

Năng suất từ 10 đến 50 tấn/giờ


DA3 3


Phu Vinh


 dc danh bong 22 32


 dc danh bong 8 14