Dây chuyền sấy lúa

Năng suất từ 20 đến 50 tấn/mẻ/tháp


DA3 Say


daychuyensaylua crop