Bồ đài

bo dai crop

Công dụng:

Vận chuyển nguyên liệu dạng hạt, bột theo phương thẳng đứng bằng gàu.