Van xoay

 van xoay  

Công dụng:

Xả liệu dạng kín dưới cyclon.