Sàng phân loại

 

 sang phan loai crop  

Công dụng:

Tách tấm bằng sàng dạng lỗ.